CURATORIAL LAB. POLISH-BELARUSIAN EXCHANGE OF KNOWLEDGE

CURATORIAL LAB. POLISH-BELARUSIAN EXCHANGE OF KNOWLEDGE został zainicjowany projektem pt. „Sztuka pokolenia XXI. Polska–Białoruś”. Od 2012 roku, jako Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Galeria Ў, podejmujemy próbę wykreowania platformy angażującej do międzynarodowej współpracy działających w krajach partnerstwa wschodniego kuratorów, artystów oraz liczne instytucje sztuki. Realizując wymianę doświadczeń, wiedzy i praktyk w obszarze polsko-białoruskiej sztuki kuratorskiej, sukcesywnie organizujemy warsztaty, prezentacje strategii kuratorskich, a także wizyty studyjne, wystawy, dyskusje i otwarte wykłady, zarówno w Polsce, jak i na Białorusi.

Niniejsza strona internetowa to zbiór artykułów, w których zaproszeni do projektu autorzy dokonują istotnych – z punktu widzenia indywidualnego doświadczenia kuratorskiego – prezentacji tematów związanych z prowadzeniem instytucji kultury, sposobami finansowania sztuki, systematyzacją modeli przedstawiania sztuki oraz realizowania strategii kuratorskich. Pojawiają się w niej zestawienia organizowanych w przeszłości projektów polsko-białoruskich, jak również opisy funkcjonowania cenzury w działalności kuratorskiej, artystycznej. Z fragmentów zaprezentowanych w publikacji wywiadów, przeprowadzonych w środowisku artystycznym Białorusi, wyłania się postrzeganie roli kuratora. Z tekstów mimowolnie wypływają społeczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne ramy kształtujące szeroko rozumiany rynek sztuki. Skonfrontowanie treści publikacji z wybranym obrazem polskich doświadczeń przyczyni się do pełniejszego zrozumienia nie zawsze oczywistych warunków prezentacji sztuki, preferowanych postaw i strategii kuratorskich, prowadząc tym samym do kontynuacji i poszerzania dialogu w obszarze polsko-białoruskiej współpracy na polu sztuki współczesnej.

CURATORIAL LAB. ПОЛЬСКА-БЕЛАРУСКІ АБМЕН ВЕДАМІ

CURATORIAL LAB. ПОЛЬСКА-БЕЛАРУСКІ АБМЕН ВЕДАМІ з’яўляецца ініцыятывай праекту “Мастацтва пакалення ХХІ. Польшча–Беларусь”. З 2012 году, мы, Фонд Акадэміі мастацтваў у Познані, разам з Галерэяй сучаснага мастацтва “Ў” спрабуем стварыць платформу для міжнароднага супрацоўніцтва куратараў, артыстаў і шматлікіх мастацкіх інстытуцый у краінах Усходняга партнёрства. Здзяйсняючы абмен вопытам, ведамі, практыкамі ў абшары польска-беларускага куратарскага мастацтва, мы сістэматычна арганізуем майстар-класы, сустрэчы, прэзентацыі куратарскіх практык, а таксама азнаямленчыя візіты, выставы, дыскусіі і адкрытыя лекцыі ў Беларусі ды Польшчы.

Дадзеная публікацыя не была задуманая як падручнік. Яна ўяўляе сабой збор артыкулаў, у якіх запрошаныя да ўдзелу ў праекце аўтары прэзентуюць важныя, з пункту гледжання індывідуальнага куратарскага досведу, тэмы, звязаныя з кіраваннем інстытуцыямі культуры, са спосабамі фінансавання мастацтва, сістэматызацыяй мадэляў прэзентацыі мастацтва і рэалізаваных куратарскіх стратэгій. З’явіцца ў ёй падборка польска-беларускіх праектаў, што былі праведзеныя раней, апісанне цэнзуры ў куратарскай і мастацкай дзейнасці, а таксама ўспрыманне ролі куратара, якое складваецца на падставе змешчаных у публікацыі фрагментаў інтэрв’ю, узятых у мастацкім асяроддзі Беларусі. Пад уплывам тэкстаў міжволі складваецца ўяўленне пра грамадскія, палітычныя, культурныя і эканамічныя рамкі, якія фармуюць рынак мастацтва ў яго шырокім разуменні. Супастаўленне беларускага і польскага вопыту спрычыніцца да больш поўнага разумення не заўсёды відавочных умоваў прэзентацыі мастацтва, найбольш папулярных куратарскіх стратэгій, што вядзе да працягу і пашырэння дыялогу ў абшары польска-беларускага супрацоўніцтва на ніве сучаснага мастацтва

Wejście przez sklep z pamiątkami, albo intuicyjne praktyki kuratorskieУваход праз сувэнірную краму, альбо Інтуітыўныя куратарскія практыкі Унутры
Artystyczne peryferie. Czy nadal istnieją w Europie Wschodniej?Мастацкія перыферыі. Ці засталіся яны ва Усходняй Еўропе?
Infrastruktura sztuki współczesnej. Raport z Polski
Figura kuratora w środowisku artystycznym na BiałorusiФігура куратара ў мастацкай супольнасці Беларусі
Rynek. Praca. Kapitał
Cenzura jako nieodzowna część białoruskiego procesu artystycznego?Цэнзура як неад’емная частка беларускага арт-працэсу?
Pojęcie sztuki i kuratorstwo. Szkice do (przyszłej) historii kuratorstwa na BiałorusiКуратарства i паняцце мастацтва. Накіды да (будучай) гiсторыi куратарства ў Беларусi.
Nieoczywistość jako potencjał praktyk kuratorskich. Szkice na marginesie
Infrastruktura sztuki w Polsce
Nieoczywiste praktyki kuratorskie
Miejsce dla sztukiMiejsce dla sztuki